Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Travel and Food Experience.
1.2 Het plaatsen van een order bij Travel and Food Experience impliceert dat de consument deze algemene voorwaarden aanvaardt.

2. Het aanbod

2.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft wordt dit door Travel and Food Experience gemeld.
2.2 Het aanbod wordt door Travel and Food Experience duidelijk omschreven, zodat het voor de consument duidelijk is wat te verwachten is.
2.3 Vergissingen of fouten in het aanbod binden Travel and Food Experience niet.

3. Overeenkomst

3.1   De overeenkomst komt tot stand doordat de consument via de website www.travelandfoodexperience.com de order toestuurt en deze door Travel and Food Experience wordt bevestigd.
3.2   Travel and Food Experience verbindt zich de order met de grootst mogelijke zorg uit te voeren.
3.3   Travel and Food Experience is gerechtigd bestellingen te weigeren.
3.4   In geval van overmacht staat het Travel and Food Experience vrij de geplaatste bestelling te annuleren.

4.  Bedenktijd

4.1   De consument heeft het recht de overeenkomst ongedaan te maken binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling. Dit zonder opgave van reden.
4.2   Voorwaarde hiervoor is dat binnen deze termijn de bestelling wordt geretourneerd aan Travel and Food Experience. De verpakking van de producten dient hierbij onbeschadigd en ongeopend te zijn.
4.3   Na ontvangst van de retour gezonden producten zal Travel and Food Experience zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, het bedrag van de bestelling terugbetalen.
4.4   De kosten voor de retourzending zijn voor de consument.

5. Levering

5. Levering

5.1   Travel and Food Experience verbindt zich de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht te nemen bij de uitvoering van de bestelling.

5,2. Bezorging geschied in overleg met de klant na bestelling. Of het word door travel and food experience zelf persoonlijk geleverd of via pakket dienst bezorging.
5.3  Overschrijding van een leveringstermijn is geen reden tot ontbinding van de overeenkomst.
5.4  Indien een product niet leverbaar blijkt te zijn verbindt Travel and Food Experience zich om een vervangend, vergelijkbaar product aan de consument aan te bieden.

5.5 Travel and Food Experience kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de afhandeling van de levering door de pakketdiensten

6. Betaling

6.1   Betaling door de consument vindt plaats bij het plaatsen van de opdracht. Travel and Food Experience biedt de consument de gelegenheid de betaling te verrichten via Ideal (Mollie).
6.2    Bij annulering van de bestelling verbindt Travel and Food Experience zich met de meest mogelijke voortvarendheid het ontvangen bedrag te retourneren aan de consument, doch uiterlijk binnen 30 dagen na annulering door de consument.

6.3    Als een creditcard betaling terug gedraaid wordt door een Chargeback dan worden de kosten hiervan verrekend met het bedrag wat wordt terug gestort.

7. Klachtenregeling

7.1   Klachten dienen door de consument binnen 14 dagen na ontvangst van de producten schriftelijk aan Travel and Food Experience kenbaar te worden gemaakt.
7.2   Travel and Food Experience verbindt zich na ontvangst van de klacht binnen 7 dagen de ontvangst te bevestigen aan de consument en binnen 14 dagen na bevestiging een inhoudelijke reactie te geven aan de consument.

8. Toepasselijk recht

8.1   Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing.
8.2   Geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.