Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

 Travelandfoodexperience.com

Thorbeckesingel 8

3404JE IJsselstein

KVK 57353549

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN  

  1. Privacy

1a, Travelandfoodexpereince.com neemt uw privacy serieus.Wij verwerken persoons gegevens over u wanneer u gebruik maakt van onze website, van onze diensten of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

1b, Wij verwerken de gegevens die u aan ons heeft verstrekt op een uiterst zorgvuldige manier. Deze privacyverklaring geeft u een helder overzicht van welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en waarom wij deze verzamelen.

1c, In de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is Travelandfoodexperience.com in deze een zogeheten verantwoordelijke.

2. EEN OVERZICHT VAN DE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

2a, Van u als websitebezoeker,

2b, Naam

2c, Geslacht

2d, Adresgegevens iv. E-mail

2e, Telefoon

2f, Factuurgegevens

2g, Betalingsgegevens

2h, Overige (persoons) gegevens die u actief verstrekt bij het contact

3. BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

3a. Minderjarige

Onze website en dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, met als uitzondering schriftelijke toestemming van ouders of voogd. Travelandfoodexperience.com. kan niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is, daarom raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Zo kunnen we samen voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

3b, Neem contact op bij het vermoeden van een fout

3c, Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder de hier voor genoemde toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@travelandfoodexperience.com. Wij zullen deze informatie dan onmiddellijk verwijderen.

4. WAAROM EN HOELANG WE GEGEVENS NODIG HEBBEN 

4a, Travelandfoodexperience.com verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

4b, U te kunnen e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

4c, U onze nieuwsbrief toe te sturen wanneer u zich hiervoor heeft aan gemeld;

4d, U van dienst te kunnen zijn op het moment dat u een online bestelling plaatst;

4e, U desgevraagd informatie toe te sturen naar aanleiding van het contact formulier en

tot slot;

4f, Uw gedrag op de website te analyseren om daarmee onze website te verbeteren en

deze af te stemmen op uw voorkeuren.

4.G. Hoelang bewaren we uw gegevens,

4h, Travelandfoodexperience.com zal uw persoonsgegevens maximaal 24 maanden bewaren om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wenst u informatie over onze bewaartermijnen in uw specifieke geval neem dan contact op via: info@travelandfoodexperience.com

5. VERWERKINGEN DOOR DERDEN

Afgezien van de eventueel door ons gebruikte cookies, zoals is opgenomen in onze cookieverklaring, worden de gegevens die wij op deze website van u verwerken niet door derden verwerkt.

6. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN A. Uw rechten

i. U heeft het recht om:

6a, uw persoons gegevens in te zien;

6b,. een verzoek tot correctie van gegevens in te dienen;

6c, een verzoek te doen minder gegevens door ons te laten verwerken; 

6d, verwijdering van uw gegevens aan te vragen;

6e, uw gegevens te laten overdragen aan iemand anders;

6f, een klacht in te dienen zoals verder is beschreven in artikel 8.

6g, Mocht u vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking van Travelandfoodexperience.com hebben, stuur dan een verzoek naar info@travelandfoodexperience.com

6f, Travelandfoodexperience.com wil er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan.

Daarom vragen wij u vriendelijk om, tezamen met uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy verzoekt Travelandfoodexperience.com. u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.

6g Travelandfoodexperience.com zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

   

7. KLACHTRECHT 

Interne behandeling

  1. Wanneer u klachten heeft over de wijze van verwerking van (persoons) gegevensdan helpt Travelandfoodexperience.com. u graag om deze in onderling overleg uit de wereld te helpen. Richt uw klacht voor behandeling in eerste instantie tot info@Travelandfoodexperience.com 
  2. B. Autoriteit Persoonsgegevens
  3. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over uw klachtrecht vindt u via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over- gebruik-persoonsgegevens

8. BEVEILIGING VAN COMMUNICATIE DOOR SSL – ENCRYPTIE – SSL

8a. Om u als websitebezoeker te beschermen gebruikt Travelandfoodexperience.com veilige codering technologieën. Met SSL (Secure Socket Layer) worden uw persoonlijke gegevens versleuteld gebruikt op onze site (voor derden dus niet zichtbaar). Zo kunt u er zeker van zijn dat uw gegevens alleen voor u en onze server zichtbaar zullen zijn.

8B. Hoe herkent u de beveiliging?

8c, Bij alle onderdelen van onze site waar uw gegevens gebruikt worden, zoals bij het invullen van het contactformulier, gebruiken wij SSL-encryptie. U kunt dit zelf controleren en herkennen. Wanneer u op een versleuteld gedeelte van onze site bent, ziet u een slotsymbool rechtsonder of linksboven in uw browser verschijnen. Daarnaast verandert ook de URL van http:// in https:// wat ook aangeeft dat de pagina beveiligd is.

9. BEVEILIGING EN VERSIE A. Wij nemen het echt serieus

  1. travelandfoodexperience.com neemt de bescherming van uw gegevens erg serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op via info@ Travelandfoodexperience.com